Франция, 2020, 52 мин.
режисьор Катрин Авентюрие

„Някой ден ще напиша истинската история на Едуард Хопър. Никой друг не би могъл, той като никой не познава така добре характера му. Той е напълно достоен да бъде описан от Достоевски.” Джозефин така и не успява да напише истинската история на своя съпруг, художника Едуард Хопър. Все пак тя остава единстения пазител на тайните му, доколкото той, плах и немногословен в интервютата си, предпочита да остане неразгадаем. Тази мистериозност завладява публиката и превръща Хопър в един от най-известните американски художници на XX в.

Джозефин е не просто муза на Хопър – самата тя също се стреми да се докаже като художник. На как един млад творец може да вирее до такъв гений? Ще жертва ли тя всичко, без да се почувства засегната? 30 години след нейната смърт, жената в сянка най-после е във фокуса на вниманието.

* * *
EDWARD & JO HOPPER, THE VIOLENCE OF SILENCE
France (2020), 52 min.
director Catherine Aventurier

"One day, I will write the true history of Edward Hopper. Nobody else can, as you will never fully know his character. It is worthy of Dostoevsky." Josephine will never write the true history of her husband, painter Edward Hopper. She will, however, remain the only keeper of his secrets, as the artist, timid and terse in interviews, likes to remain inscrutable. This mystery enthralls the audience and makes Hopper one of the most famous 20th-century American painters.

Josephine is not only Hopper's muse, she also aspires to a painting career. But how can a young artist coexist with such a genius? Can she sacrifice it all without turning resentful? 30 years after her death, we finally shift the focus to the woman in the shadows.